พุทธพจน์ประจำวันนี้

"โจรกันโจร คนคู่เวรกัน พบกันเข้า

พึงทำความพินาศและความทุกข์ใดแก่กัน

จิตที่ตั้งไว้ผิด ทำแก่คน เลวร้ายยิ่งกว่านั้น

จิตที่ตั้งไว้ถูกต้อง ทำคนให้ประเสริฐ ประสบผลดี

ยิ่งกว่าที่มารดาบิดา หรือญาติทั้งหลายใดๆ จะทำให้ได้" 

 

"ความแปรเปลี่ยนจากของรักของชอบใจทุกอย่าง จะต้องมี

ฉะนั้นจะพึงหาได้อะไรจากที่ไหนในสังขารนี้

สิ่งที่เกิดมีขึ้น ถูกปัจจัยปรุงแต่ง

ล้วนสลายเป็นธรรมดา

เป็นไปไม่ได้ที่จะปรารถนาว่า

ของสิ่งนั้น อย่าเสื่อมคลายไปเลย"

 

"ได้ลาภ เสื่อมลาภ ได้ยศ เสื่อมยศ นินทา สรรเสริญ สุขและทุกข์

สิ่งเหล่านี้เป็นธรรมดาในหมู่มนุษย์ ไม่มีความเที่ยงแท้แน่นอน

อย่าเศร้าโศกเลย ท่านจะเศร้าโศกไปทำไม"

 

"ศรัทธาในพระตถาคตของผู้ใดตั้งมั่นอย่างดี ไม่หวั่นไหว

และศีลของผู้ใดงดงาม เป็นที่สรรเสริญที่พอใจของพระอริิยเจ้า

ความเสื่อมใสของผู้ใดมีในพระสงฆ์ และความเห็นของผู้ใดตรง

บัณฑิตเรียกผู้นั้นว่า เป็นผู้ไม่ยากจน

ชีวิตของเขาไม่เปล่าประโยชน์"

 

"ทุกข์มีเพราะยึด

ทุกข์ยืดเพราะอยาก

ทุกข์มากเพราะพลอย

ทุกข์น้อยเพราะหยุด

ทุกข์หลุดเพราะปล่อย"

 

"คนนั่งนิ่ง เขาก็นินทา

คนพูดมาก เขาก็นินทา

แม้คนพูดพอประมาณ เขาก็นินทา

คนไม่ถูกนินทา ไม่มีในโลก"

 

"ภูเขาศิลาแห่งเดียว ย่ิอมไม่หวั่นไหวด้วยลมฉันใด

บัณฑิตทั้งหลายก็ไม่หวั่นไหวด้วยการนินทาสรรเสริญฉันนั้น"

 

"แม้กายจะกระสับกระส่าย ก็อย่าให้จิตกระสับกระส่าย"

 

"ภิกษุเกิดมีอาพาธเล็กๆน้อยๆ

เธอ(จึง)มีความคิดอย่างนี้ว่า

เรามีอาพาธเล็กๆน้อยๆแล้ว

มีทางเป็นไปได้ที่อาพาธของเรา

อาจหนักเพิ่มขึ้น อย่ากระนั้นเลย

เราเริ่มระดมความเพียรเสียก่อนเถิด"

 

"คงมีปัญญา ถึงเผชิญอยู่กับความทุกข์

ก็ไม่ยอมสิ้นหวังที่จะได้ประสบความสุข"

 

"กาลล่วงเลยไป คืนผ่านพ้นไป

ช่วงแห่งวัยละไปตามลำดับ

บุคคลพิจารณาเห็นภัยนี้ในมรณะ

ควรละโลกามิส มุ่งสู่สันติเถิด"

 

"จงมีชีวิตอยู่ ก็ไม่เดือดร้อน

ถึงจะตาย ก็ไม่เศร้าสร้อย

ถ้าเป็นปราชญ์ มองเห็นที่หมายแล้ว

ถึงอยู่ท่ามกลางความเศร้าโศก

ก็หาโศกเศร้าไม่"

 

"ข้าพเจ้าไม่มีความชั่ว ซึ่งทำไว้ ณ ที่ไหนๆเลย

เพราะฉะนั้น ข้าพเจ้าจึงไม่หวั่นเกรงความตายที่จะมาถึง"

 

"คนล่วงทุกข์ได้เพราะความเพียร"

 

"ผู้เกียจคร้าน หย่อนความเพียร

ถึงจะมีชีวิตอยู่ได้ร้อยปี ก็ไม่ดีอะไร

ชีวิตของผู้เพียรพยายาม จริงจัง มั่นคง

เพีงยวันเดียวยังประเสริฐกว่า"

 

"ผู้ใดทำการโดยรู้ประมาณ ทราบชัดถึงกำลังของตน

แล้วคิดการเตรียมไว้รอบคอบ ทั้งโดยแบบแผนทางตำรา

โดยการปรึกษาหารือ และโดยถ้อยคำที่ใช้พูดอย่างดี

ผู้นั้นย่อมทำการสำเร็จมีชัยอย่างไพบูลย์"

 

"ความรู้จักพอ เป็นทรัพย์ิอย่างยิ่ง"

 

"นรชนผู้มีปัญญา อยู่ใกล้กับความทุกข์แล้ว

ไม่พึงตัดความหวัง เพราะนั่นคือหนทาง

แห่งความเจ็บปวดและความตาย

โภคทรัพย์ทั้งหลายของสตรีหรือของบุรุษ

หาสำเร็จได้ด้วยความคิดไม่

หากแต่สำเร็จได้ด้วยความเพียร"

 

"เขาสีส่วน เลวบ้าง ช่างหัวเขา

จงเลือกเอา ส่วนที่ดี เขามีอยู่

เป็นประโยชน์ โลกบ้าง ยังน่าดู

ส่วนที่ชั่ว อย่าไปรู้ ของเขาเลย"

 

"พีงใส่ใจแต่ส่วนดี

บุคคลใดมีความประพฤติทางวาจาไม่บริสุทธิ์

แต่มีความประพฤติทางกายบริสุทธิ์

ความประพฤติทางวาจาที่ไม่บริสุทธิ์ของเขาส่วนใด

ไม่ถึงใส่ใจส่วนนั้นในเวลานั้น

ส่วนความประพฤติทางกายที่บริสุทธิ์ของเขาส่วนใด

ภิกษุที่พีงใส่ใจแค่ส่วนนั้นในเวลานั้น

เปรียบเสมือนสระน้ำที่ถูกสาหร่ายและแหนคลุมไว้

คนเดินทางมาถูกความร้อนกระทบ ร้อนอบอ้าว

เหนื่อยอ่อน กระหายน้ำ เขาจึงลงสระน้ำนั้น

แหวกสาหร่ายและแหนด้วยมือทั้งสอง

แล้วกอบน้ำขึ้นดื่มแล้วจึงจากไป

ภิกษุจึงกำจัดอาฆาตในบุคคลนั้นอย่างนี้"

 

"ผู้ถึงธรรม ไม่เศร้าโศกถึงสิ่งที่ล่วงแล้ว ไม่พร่ำเพ้อถึงสิ่งที่ยังไม่มาถึง

ดำรงอยู่ด้วยสิ่งที่เป็นปัจจุบัน ฉะนั้นผิวพรรณจึงผ่องใส

ส่วนชนทั้งหลายผู้ยังอ่อนปัญญา เฝ้าแต่ฝันเพ้อถึงสิ่งที่ยัีงมาไม่ถึง

และหวนละห้อยถึงความหลังอันล่วงแล้ว จึงซูบซีดหม่นหมอง

เสมืือนต้นอ้อสด ที่เขาถอนทึ้งขึ้นทิ้งไว้ที่กลางแดด"

 

"เพราะละความยึดมั่นถือมั่นถือมั่นได้ทั้งหมด ทุกข์จึงไม่เกิด"

 

"ท่านด่าเราผู้ไม่ด่าอยู่

ท่านโกรธต่อเราผู้ไม่โกรธอยู่

ท่ามาทะเลาะกับเราผู้ไม่ทะเลาะอยู่

เราไม่รับคำด่าเป็นต้นของท่าน พราหมณ์

ดังนั้นคำด่าเป็นต้นนั้น จึงเป็นของท่านผู้เดียว"

 

"พึงชนะความโกรธ ด้วยความไม่โกรธ

พึงชนะคำด่าว่า ด้วยการไม่ด่าว่า

พึงชนะคำตัดพ้อ ด้วยการไม่ตัดพ้อ

พึงชนะความไม่ดี ด้วยความดี

พึงชนะคนตระหนี่ ด้วยการให้

พึงชนะคนพูดเท็จเหลวไหล ด้วยการพูดความจริง"

 

"โภคทรัพย์ย่อมทำลายคนโง่

แต่ทำลายคนที่ใฝ่แสวง "ฝั่งโน้น" ไม่ได้

เพราะโลภในโภคทรัพย์ คนโง่ย่อมทำลายคนอื่นและตนเอง"

 

"คนผู้มีทรัพย์มาก

มีเงินทองของกินเหลือเฟือ

กินของอร่อยเพียงคนเดียว

นั้นเป็นทางแห่งความเสื่อม"

 

"เมื่อเรือนถูกไฟไหม้แล้ว

เจ้าของเรือนขนเอาภาชนะใดออกไปได้

ภาชนะนั้นย่อมเป็นประโยชน์แก่เขา

ส่วนสิ่งของที่มิได้ขนออกไปย่อมถูกไฟไหม้ ฉันใด

โลกถูกชราและมรณะแล้ว ก็ฉันนั้น

ควรนำออกด้วยการให้ทาน

เพราะทานที่บุคคลให้แล้ว ชื่อว่านำออกดีแล้ว"

 

"สังขารทั้งหลายมีความเสื่อมไปเป็นธรรมดา

ท่านทั้งหลายจงทำความไม่ประมาทให้ถึงพร้อมเิถิด"

 

"แม้ผู้ใดพึงมีชีวิตอยู่ถึง 100 ปี

ผู้นั้นก็มีความตายอยู่เบื้องหน้า

ความตายไม่ละเว้นใดๆ ย่อมย่ำยีสัตว์ทั้งหมดทีเดียว"

 

"ผู้ที่มัวเพลินประมาทอยู่ักับสิ่งที่ชอบใจ สิ่งที่รักและสิ่งที่สุข

จะถูกสิ่งที่ไม่ชอบ ไม่รัก และความทุกข์เข้าครอบงำ

สิ่งที่ไม่น่ายินดี มักจะปลอบมาในรูปที่น่ายินดี

สิ่งที่ไม่น่ารัก มักจะมาในรูปแห่งสิ่งที่น่ารัก

ความทุกข์มักจะมาในรูปแห่งความสุข

เพราะดังนี้คนจึงประมาทมัวเมากันนัก"

 

"จงทำงาน ทุกชนิด ด้วยจิตว่าง

ยกผลงาน ให้ความว่าง ทุกอย่างสิ้น

กินอาหาร ของความว่าง อย่างพระกิน

ตายเสร็จสิ้น แล้วในตัว แต่หัวที

ท่านผู้ใด ว่างได้่ ดังว่ามา

ไม่มีท่า ทุกข์ทน หม่นหมองศรี

ศิลปะ ในชีวิต ชนิดนี้

เป็นเคล็ดที่ ใครคิดได้ สบายเอย"

 

"สักการะย่อมฆ่าบุรุษชั่ว

เหมือนผลกล้วยฆ่าต้นกล้วย

ขุยไผ่ฆ่าต้นไผ่ ดอกอ้อฆ่าต้นอ้อ

ลูกม้าอัสดงฆ่าแม่ม้า ฉะนั้น"

 

"ลาภ เสื่อมลาภ ยศ เสื่อมยศ

นินทา สรรเสริญ สุขและทุกข์

ธรรมเหล่านี้ในหมู่มนุษย์ ล้วนไม่เที่ยง

ไม่มั่นคง มีความแปรผันเป็นธรรมดา

แต่ท่านผู้มีปัญญาดี มีสติ รู้ธรรมเหล่านี้แล้ว

ย่อมพิจารณาเห็นว่ามีความแปรผันเป็นธรรมดา

อารมณ์ที่น่าปรารถนาจึงย่ำยีจิตของท่านไม่ได้

ท่านย่อมไม่ยินร้ายต่ออารมณ์ที่ไม่น่าปรารถนา"

 

"ความรักความอาลัยเป็นสาเหตุแห่งทุกข์

เพราะฉะนั้นคนมีรักมากเท่าใด ก็มีทุกข์มากเท่านั้น

มีรักหนึ่งมีทุกข์หนึ่ง มีรักสิบมีทุกข์สิบ

มีรักร้อยมีทุกข์ร้อย

ความทุกข์ย่อมเพิ่มขึ้นตามปริมาณแห่งความรัก

เหมือนความร้อนที่เกิดแต่ไฟ ย่อมเพิ่มขึ้นตามจำนวนซื้อที่เพิ่มขึ้น"

 

"บุคคลประพฤติชอบเวลาใด เวลานั้นได้ชื่อว่า

เป็นฤกษ์ดี มงคลดี เช้าดี อรุณดี ขณะดี ยามดี

และเป็นอันได้ทำบุชาดีแล้ว

ในท่านผู้ประพฤติพรหมจรรย์ทั้งหลาย

แม้กายกรรมของเขาก็เป็นสิทธิโชค

วจีกรรมก็เป็นสิทธิโชค

มโนกรรมก็เป็นสิทธิโชค

ปณิธานของเขาก็เป็นสิทธิโชค"

 

"ถ้าภรรยาและสามีหวังที่จะได้พบกันทั้งในชาตินี้และชาติหน้า

ทั้งคู่ถึงมีศรัทธาเสมอกัน มีศีลเสมอกัน มีจาคะเสมอกัน

มีปัญญาเสมอกัน

พวกเขาย่อมจะได้พบกันในชาตินี้และชาติหน้า"

 

"มารดาบิดาเป็นพระพรหมของลูก เป็นเทวดาของลูก

เป็นครูคนแรกของลูก เป็นพระอรหันต์ของลูก"

 

"ผู้ลอยบาปได้เรียกว่าพราหมณ์

ผู้สงบระงับกิเลสได้เรียกว่าสมณะ

ผู้กำจัดความเศร้าหมองของตนได้เรียกว่าบรรพชิต"

 

"ระลึกถึงความตายสบายนัก

มันหักรักหักหลงในสงสาร

บรรเทามืดโมหันต์อันธการ

ทำให้หาญหายสะดุ้งไม่ยุ่งใจ"

 

"กาลเวลาล่วงไป คืนวันก็ผ่านไป

ช่วงแห่งวัยก็ละไปตามลำดัีบ

เมื่อมองเห็นภัยในมรณะอยู่ฉะนี้

ควรละอาทิสในโลกเสีย มุ่งสู่สันติเถิด"

 

"อย่าปลงใจเชื่อ ด้วยการเล่าลือ

อย่าปลงใจเชื่อ ด้วยการฟังตามกันมา

อย่าปลงใจเชื่อ ด้วยการถือสืบๆกันมา

อย่าปลงใจเชื่อ ด้วยการเล่าลืม

อย่าปลงใจเชื่อ ด้วยการอ้างตำราหรือคัมภัร์

อย่าปลงใจเชื่อ เพราะตรรก

อย่าปลงใจเชื่อ เพราะการอนุมาน

อย่าปลงใจเชื่อ ด้วยการคิดตรองตามแนวเหตุผล

อย่าปลงใจเชื่อ เพราะเข้ากันได้กับทฤษฏีที่พินิจไว้แล้ว

อย่าปลงใจเชื่อ เพราะมองเห็นรูปลักษณะน่าจะเป็นไปได้

อย่าปลงใจเชื่อ เพราะนับถือว่า ท่านสมณะนี้เ้ป็นครูของเรา"

 

"คนเป็นอันมากได้พบกันในเวลาเช้า พอเวลาเย็นก็ไม่เห็นกัน 

คนเป็นอันมากได้พบกันในเวลาเย็น พอเวลาเช้าก็ไม่เห็นกัน 

 ควรรีบทำความเพียรเสียตั้งแต่วันนี้ ใครเล่าจะถึงรู้ความตายว่าจะมีในวันพรุ่งนี้

เพราะการผัดเพี้ยนกับมัจจุราชผู้มีเสนาใหญ่นั้นไม่มีเลย"

 

"มารดาถนอมบุตรคนเดียวผู้เกิดในตน

แม้ด้วยการยอมสละชีวิต ฉันใด

ผู้ฉลาดในประโยชน์

พึงเจริญเมตตามีในใจไม่มีประมาณ

ในสัตว์ทั้งปวง ฉันนั้น"

 

"นอกจากการแบ่งปันเผื่อแผ่กันแล้ว

สัตว์ทั้งปวงหามีที่พึ่งอย่างอื่นไม่"

 

"สัตว์ทั้งปวงย่อมกลัวความตาย

สัตว์ทั้งปวงย่ิอมหวาดหวั่นต่ิออาชญา

ชีวิตเป็นที่รักของทุกคน

เราฉันใด สัตว์เหล่านี้ก็ฉันนั้น

นึกถึงเขา เอาตัวเราเข้าเทียบแล้ว

ไม่ควรเข่นฆ่า ไม่ควรให้สังหารกัน"

 

"บุรุษผู้เป็นวิญญูชน เมื่อจะคุ้มครองสัจจะ

ไม่ควรลงความเห็นในเรื่องนั้น

เด็ดขาดลงไปอย่างเดียวว่า

อย่างนี้เท่านั้นจริง อย่างอื่นเหลวไหล" 

 

ทั้งหมดคัดลอกมาจากหนังสือ "ฉลาดทำใจ" ของพระไพศาล วิศาโล สำนักพิมพ์วงกลม

 

หาซื้อกันได้นะครับ น่าอ่านมากๆ อ่านแล้วจิตใจสงบขึ้นเยอะครับ 

edit @ 30 May 2010 22:38:53 by ゴルフ

Comment

Comment:

Tweet

Want to find resume services? Cannot imagine where to buy resume paper? Consider Resumes Expert company where you can find professional resume writers review. Our professional resume writers will persuade you that buying resume can bring job seekers true success!

#9 By Web site (103.7.57.18|46.161.41.16) on 2013-03-19 17:15

I opine that to get the loan from banks you must have a good motivation. But, one time I've received a financial loan, just because I was willing to buy a bike.

#6 By mortgage loans (91.212.226.143) on 2011-10-11 21:17

#5 By (95.64.12.20) on 2011-07-15 23:58

#4 By (95.64.12.20) on 2011-07-15 23:57

#3 By (95.64.12.20) on 2011-07-15 23:56

#2 By (95.64.12.20) on 2011-07-15 23:55

Various people in all countries receive the <a href="http://bestfinance-blog.com/topics/personal-loans">personal loans</a> from different creditors, just because it is easy.

#1 By ROLLINSJENNA20 (95.64.12.20) on 2011-07-15 23:54