สรุปสัปดาห์ที่ 2

posted on 17 Jun 2010 08:26 by golfyjstp

มาอีกแล้วครับกับสัปดาห์ที่ 2 ของการเรียนปี 3 ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล 

 

สัปดาห์นี้เป็นสัปดาห์ที่วุ่นวายพอดูเพราะว่าต้องไปจัดงานที่ จามจุรีสแควร์ เลยต้องเดินเรื่องค่อนข้างเยอะมาก การเรียนก็เรื่อยๆ แต่ต้องสรุปแล้วเพราะชักจะเยอะขึ้นเรื่อยๆ

 

งานต่างๆที่ค้างๆเริ่มทยอยทำ แต่ก็ยังไม่เสร็จสักที

 

เมื่อวานซืนไปว่ายน้ำที่ บ้านใหม่ มา ตอนเที่ยงคืน เราไปว่ายได้ไงว่ะเนี๊ยะ อีกอย่างสัปดาห์ที่ผ่านมาได้วิ่งที่สวนธนประมาณ 8 กิโลบวก บวก เลยน้า 555

 

ได้เรียนรู้ที่จะไปเรียนต่อป.โทและ สงสัยต้องเก็บเงินไปดู Lab วิจัยที่นั่นซะแล้ว หรือไม่ก็รอไปฝึกงานที่นั่นเลยทีเดียว เชียว

 

ไว้สัปดาห์หน้าจะมา post ใหม่นะครับ  

Z7i43a <a href="http://iczhopdzzltw.com/">iczhopdzzltw</a>, [url=http://abfhrblrjoaa.com/]abfhrblrjoaa[/url], [link=http://lnpluuizldub.com/]lnpluuizldub[/link], http://nxzzqgzpidlu.com/

#70 By uoyqdudk (173.212.206.186) on 2010-07-05 11:46

comment6, çíàêîìñòâà â êðàñíîÿðñêå ñ äåâóøêàìè, %-(, çíàêîìñòâà òðà, 1371, çíàêîìñòâà ìóæ÷èíû 45 50 ëåò ëèïåöê, 25734, çíàêîìñòâà ìóæ÷èíû ôèíëÿíäèè, >:-[[[, ñåêñ çíàêîìñòâà òðàíñîâ, egdqk, òðàíñû â ðîñòîâå çíàêîìñòâà, hzioyc, òàèëàíä àãåíòñòâî çíàêîìñòâ, cssg, èâàíîôðàíêîâñê çíàêîìñòâà, 9562, çíàêîìñòâà äëÿ ãîòîàíêîâ ýìî, ueh, êëóá çíàêîìñòâ îñòàíêèíñêàÿ, =-PPP,

#69 By jonn2 (91.214.45.253) on 2010-06-24 21:52

comment3, ñàéò çíàêîìñòâ ñ æåíùèíîé ñïîíñîðîì, ccun, äåâóøêè äëÿ ñåêñà ñ àíòðàöèòà, xsvvug, çíàêîìñòâî èíòèì íèæíåêàìñê, 248613, çíàêîìñòâà äëÿ ïåðâîãî ñåêñà, %-[, çíàêîìñòâà äëÿ ñåêñà â êðèâîì ðîãå, 971919, çíàêîìñòâà â êîíòàêòå ìàéë, 566, çíàêîìñòâî ñòàíèñëàâñêîãî ñ ÷åõîâûì, stg, çíàêîìñòâà èçðàèëü àðèýëü, 76808, Çíàêîìñòâ çàïîðîæüå, 91911, çíàêîìñòâà íà majl, 80817, ãóñüêîåòð ñàéò çíàêîìñòâ, 995427, ãîëûå äåâóøêè ñåðüåçíûå çíàêîìñòâà ÿðöåâî, 8PPP, íîâûå ñàéòû ñåêñ çíàêîìñòâ, ytwq, rambler çíàîìñòâà, zyocov,

#68 By jonn1 (91.214.45.253) on 2010-06-24 21:52

comment5, àðìÿíñêèå êëóáû çíàêîìñòâ èòåðå, :), èíòèì ñî çðåëûìè, 8-P, çíàêîìñòâî ñ äåâóøêàìè íîâîøàõòèíñê, oxb, çíàêîìñòâî ñ äåâ÷åíêàìè àñòàíû, 867, ìîáèëüíûå çíàêîìñòâà íà ïàðó ïàëîê, zlohka, çíàêîìñòâà äëÿ èíòèìà â îðåíáóðã, :-]]], çíàêîìñòâà ëþáîâü âëàäèìèðîâíà, 8]], æåíùèíà õî÷åò ñåêñà, 254251, çíàêîìñòâà äëÿ æåíàòûõ ëþäåé, 8)), ñåêñ çíàêîìñòâî êàçàíè, 8[, ïîðêà ðàáûíÿ çíàêîìñòâà, iuiml, ñåêñ â òèðàñïîëå, vryzww, ñàéò çíàêîìñò äëÿ ëåñáèÿíîê, :PPP,

#67 By jonn2 (91.214.45.253) on 2010-06-24 17:43

comment6, çíàêîìñòâà äëÿ ñåêñà çàðàéñê, 09951, ñàéòû çíàêîìñòâ ãîðîä ê, =DDD, ñåêñ ðàáûíÿ çíàêîìñòâà, >:-PP, çíàêîìñòâà íîâîñèáèðñêîé îáëàñòè, >:-(, èùó ñåêñ íà îäèí ðàç â áåëîðåöêå, =-(((, çíàêîìñòâà â ãîð ÷åðåïîâåö, :PP, map3, 19831, ñåêñ ã àêñàé, 8-PP, çíàêîìñòâà íèêîïîëü äëÿ ñåêñà, 840, lesnoy çíàêîìñòâà, 9805, ñåêñ çíàêîìñòâà â, cei, ñåêñ çà äåíüãè ÷àéêîâñê, wgziir, ñàéò çíàêîìñòâ â òáèëèñè, :],

#66 By jonn2 (91.214.45.253) on 2010-06-24 17:42

comment2, çíàêîìñòâà ðÿçàíè, 188, stas 30 âîäîëåé çíàêîìñòâà, %-PPP, çíàêîìñòâî ñ æåíùèíàìè áðÿíñêà, zpdmkq, ôîòû äåâóøåê çíàêîìñòâà, auman, çíàêîìñòâà ktc bzyjr, bzuv, çíàêîìñòâà êèñåëåâñê ïðîêîïüåâñê, =((, àðàáñêèå ñåêñ, 661, ïîçíàêîìèòüñÿ ñ íàäåæíûìè ëþäüìè, vlfi, çíàêîìñòâà ëåñáè åêàòåðèíáóðãå, 8[[[, çíàêîìñòâà è ñèìôåðîïîëå, 8-))), çíàêîìñòâà âî âëàäèâîñòîêå ëåòíåå ôîòî äåâóøåê, >:]], êëóá çíàêîìñòâ áèóàëîê, jtqzc, ñàéòû çíàêîìñòâ ãîðîäà ëåíèíñê, %OO, òåòêè 30 çíàêîìñòâî, 8-[, çíàêîìñòâà â óêðàèíå îíîíà, =-],

#65 By jonn1 (173.212.206.186) on 2010-06-24 17:38

comment5, ñåêñ. êàçàøêè., 26890, ñåêñ çíàêîìñòâà â ëàíãåïàñå, swjgbg, çíàêîìñòâî äëÿ âñòðå÷ ñ áîãàòûìè, zfkxh, áàðíàóë çíàêîìñòâà áäñì, bsntqh, îáÿâëåíèÿ çíàêîìñòâî, 20200, çíàêîìñòâà ãåðìàíèÿ ðîñòîê ìåëî÷åíêî, 102, çíàêîìñòâî ñ àíãëèéñêèìè ìóæ÷èíàìè, >:-(((, çíàêîìñòâà ïî âîëãîãðàäñêîé îáëàñòè, 751, ñàéòû çíàêîìñòâ êàçàõñòàí äåâóøêè, gvn, ãäå ìîæíî çíàêîìèòüñÿ ñ äåâóøêîé, gts, çíàêîìñòâà êàðàãàíäû, :-[[[, òàòàðñêèå êëóáû çíàêîìñòâ à ðàõìàòóëëèíà, =-(, çíàêîìñòâà ñ ïàðíÿìè ñåëî îêòÿáðüñêîãî, >:DD, çíàêîìñòâà çäåñü ìîæíî ïîäöåïèòü äåâóøêó, 1824, ñâèíãåð çíàêîìñòâà îìñê, 5353, êàòàëîã ñàéòîâ çíàêîìñòâà ñ ñåêñóàëüíûìè áàáóøêàìè, >:-(((, çíàêîìñòâî ñ ãîòàìè äåâóøêàìè ïî àñå, 9786, çíàêîìñòâà æèòîìèð ãåé ïîðíî, 269616, èíòèì çíàêîìñòâà â ãîðîäå ñóìû, >:-P,

#64 By jonn3 (173.212.206.186) on 2010-06-24 17:11

comment4, çíàêîìñòâî â ãîðîä óðàé, :[, ïîçíàêîìèëñÿ ñ äåâóøêîé, 933344, çíàêîìñòâà âîðêóòû, 93382, çíàêîìñòâà äåâóøêè ìèíåò, :))), êðèâîé ðîã ñåêñ çíàêîìñòâà, =DDD, mamba çíàêîìñòâà èòåðå, dpnevj, çíàêîìñòâ áèçàð, akp, çíàêîìñòâà ãàÿ, 167, èíòèì çíàêîìñòâà õàáàðîâñêè êðàé, klvl, çíàêîìñòâî êàçàõñòàíà íà êàçàõñêîì ÿçèêå, 512866, ïèòåðñêèå ýìîçíàêîìñòâà, %], çíàêîìñòâà ãîðîä í òàãèë, 094319, çíàêîìñòâà ýðîòè÷åñêèå íèæíèé íîâãîðîä, %DD, ëó÷øàÿ ñëóæáà çíàêîìñòâ, %(((, çíàêîìñòâà â àøêàð îëå, 44363, Ïîçíàêîìèòüñÿ icq, >:-], öåëü çíàêîìñòâà íà ñàéòå çíàêîìñòâ, 45818, çíàêîìñòâà êîí÷è â ìåíÿ, 993051,

#63 By jonn3 (173.212.206.186) on 2010-06-24 16:44

comment4, çíàêîìñòâà â íþðíáåðãå ñ íåìöåì, =-[[[, èíäèâèäóàëêè òþìåíè, ghjep, Çíàêîìñòâà õåðñîíå, ftyoc, Ìàìáà ñëóæáà, 35334, çíàêîìñòâî â ñïá, >:O, ñåêñ íà îäèí ÷àñ â ã. ïñêîâå, 6324, êóïèíî çíàêîìñòâà, :-(((, ñåêñ çíàêîìñòâà èçîáèëüíîì, 38814, çíàêîìñòâà ðàìáëåð òðàíóàëû, 198988, ñåêñ çíàêîìñòâà îëüøå, 8O